ประเพณีแห่บุญเดือนหกอำเภอบ้านเขว้า

  • Published

ประเพณีแห่บุญเดือนหกอำเภอบ้านเขว้า

  • Post category:prapenee
ประเพณีแห่บุญเดือนหกอำเภอบ้านเขว้า

ประเพณีแห่บุญเดือนหกอำเภอบ้านเขว้า

งานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีเก่าแก่ของภาคอีสาน ที่จัดเป็นประจำสืบต่อกันมาช้านาน เพื่อเป็นการถวายแด่พญาแถน โดยชาวอีสานมีความเชื่อถือว่า การทำบุญบั้งไฟจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารตามเรือกสวนไร่นาอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี รวมถึงชาวบ้านของตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประจำทุกปี เมื่อถึงเดือน 6 ของทุกปี โดยเป็นการจัดงานเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของ “พระยาภักดีชุมพล”หรือเจ้าพ่อพญาแลเจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อเจ้าพ่อพญาแล ผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ ที่ให้ชาวชัยภูมิอยู่อาศัยประกอบอาชีพเท่าทุกวันนี้ เช่นเดียวกับประเพณีบุญเดือนหกของจังหวัดชัยภูมิ และเพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นสืบต่อไป นอกจากนี้ ยังจัดเพื่อสร้างความรักสมัครสมานสามัคคี ของชาวชัยภูมิที่มีอยู่แล้วให้ยั่งยืนยิ่งๆขึ้น ในงานจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดหลานปู่แล เวทีร้องเพลงลูกทุ่งและพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการของ ทุกภาคส่วน การแสดงดนตรีพื้นบ้านและศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง