ประเพณีบุญเดือนหก

  • Published

ประเพณีบุญเดือนหก

  • Post category:prapenee
ประเพณีบุญเดือนหก
ประเพณีบุญเดือนหก

ประเพณีบุญเดือนหก

งานบุญเดือนหกของชัยภูมิที่ถือเป็นงานสักการะเจ้าพ่อพญาแล ถือเป็นงานเทศกาลฉลองความยิ่งใหญ่ของชาวชัยภูมิ เรียกว่า งานเทศกาลบุญเดือนหก ที่จะทำการจัดในวันจันทร์แรกของเดือนหกเป็นประจำทุกปี (ต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี) อันเป็นการรำลึกถึง ความดีของท่าน โดยในการจัดงานนี้ประกอบด้วย พิธีเปิดงานสุดยิ่งใหญ่ พิธีบายศรีบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าพ่อพญาแล และที่พลาดไม่ได้กับขบวนแห่พานบายศรีถวายเจ้าพ่อพญาแล ที่มีผู้มีจิตศรัทธาเจ้าพ่อพญาแล หลั่งไหลมาจากทั่วทั้งในและต่างประเทศกว่า 30,000 คน ร่วมงานประเพณีแห่พานบายศรีบุญเดือนหก ระยะทางยาวกว่า 5 กิโลเมตร จากสนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิถึงบริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแล เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของ “พระยาภักดีชุมพล”หรือเจ้าพ่อพญาแลเจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อเจ้าพ่อพญาแล ผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ ที่ให้ชาวชัยภูมิอยู่อาศัยประกอบอาชีพเท่าทุกวันนี้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นสืบต่อไป และเพื่อสร้างความรักสมัครสมานสามัคคี ของชาวชัยภูมิที่มีอยู่แล้วให้ยั่งยืนยิ่งๆขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดหลานปู่แล ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการของ ทุกภาคส่วน การแสดงดนตรีพื้นบ้านและศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงลิเกจากคณะลิเกพระราชทาน การแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP ยิ่งใหญ่ตลอดการจัดงาน ทั้ง 9 วัน 9 คืน