ถ้ำวัวแดง

  • Published

ถ้ำวัวแดง

  • Post category:water-cave
ถ้ำวัวแดง

ถ้ำวัวแดง

วัดถ้ำวัวแดง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เป็นสถานที่มีมิติเชื่อมต่อกับสายบารมีธรรมหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก นักปฏิบัติหรือผู้มีจิตศรัทธาต่อองค์หลวงปู่ใหญ่ ได้พยายามค้นหา เพื่อจะได้ไปสักระกราบไหว้บูชา ตามตำนานในอดีตวัดถ้ำวัวแดงรู้จักในชื่อ ถ้ำวัวแดงหรือถ้ำประทุน เพราะภายในถ้ำมีหลังคาเหมือนประทุนล้อเกวียน ถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในเทือกเขาพญาฝ่อ ค้นพบโดยพระบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร ราวพุทธศักราช 2363 ถ้ำวัวแดงเป็นหนึ่งในหลายสิบถ้ำที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เทือกเขาล้อมรอบ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีภูมิประเทศสลับซับซ้อน มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์ สงบเงียบ มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่หลายชนิดอาศัยในเทือกเขาแถบนี้
ตามตำนานในอดีตวัดถ้ำวัวแดงรู้จักในชื่อ ถ้ำวัวแดงหรือถ้ำประทุน เพราะภายในถ้ำมีหลังคาเหมือนประทุนล้อเกวียน ถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในเทือกเขาพญาฝ่อ ค้นพบโดยพระบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร ราวพุทธศักราช 2363 ถ้ำวัวแดงเป็นหนึ่งในหลายสิบถ้ำที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เทือกเขาล้อมรอบ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีภูมิประเทศสลับซับซ้อน มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์ สงบเงียบ มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่หลายชนิดอาศัยในเทือกเขาแถบนี้
ปี 2528 – 2546 พระอาจารย์สุชีพ อินจันเทียะได้พัฒนาก่อสร้างอาคารและกุฏิ รวมถึงศาสนสถานต่างๆ มากมาย เช่น สำนักสงฆ์ด้านล่าง สร้างศาลาสุธรรมมา กุฏิพระสงฆ์ โรงครัว ห้องน้ำ แท้งค์น้ำ เครื่องปั่นไฟฟ้า ร้านขายของ ถ้ำวัวแดงด้านบน สร้างศาลาสวดมนต์เช้า-เย็น ศาลาการเปรียญ กุฏิพระสงฆ์ โรงครัว ห้องน้ำ พระพุทธรูปจำนวนมาก เจดีย์ บันไดทางขึ้น สะพานข้ามลำธาร บ่อน้ำอุปโภค-บริโภค ขุดดินตกแต่งภายในถ้ำต่างๆ
ปี 2546 – ปัจจุบัน พระอาจารย์กุหลาบ อุตตมธัมโม เจ้าอาวาสในสมัยปัจจุบัน ได้สร้างอาคารและศาสนาสถานต่างๆ มากมาย เช่น พระประธานปฏิมากรปางเปิดโลก หลวงปู่เทพโลกอุดร พระพุทธรูป เจ้าแม่กวนอิม ศาลาอเนกประสงค์ ห้องน้ำชีพราหมณ์ กุฏิพระอาคันตุกะ หอฉัน ที่ปฏิบัตธรรมเชิงเขา บูรณะซ่อมแซมศาสนวัตถุ และนำชาวบ้าน อุบาสก อุบาสิกา สมณะ ชี พราหมณ์ ปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆ

บันไดขึ้นเขาวัดถ้ำวัวแดง